9:00 - 17:00

Godziny Otwarcia

22 212-54-54

Kontakt

Facebook

LinkedIn

Blog

Oferta szkolenia: “Prawne aspekty postępowań karnych wobec członków zarządów oraz managerów spółek kapitałowych”

Unikalne Szkolenie

„Prawne aspekty postępowań karnych wobec członków zarządów oraz managerów spółek kapitałowych”

Kancelaria Adwokacka Brochwicz i Wspólnicy organizuje szkolenia z zakresu prawnych aspektów postepowań karnych, które mogą zostać podjęte wobec członków zarządów oraz managerów spółek kapitałowych.

Skuteczne zarządzanie wiąże się ze znajomością uregulowań w obszarze działalności spółki oraz prawnych konsekwencji podejmowanych przez zarząd decyzji.

Z tych względów  szkolenie jest dedykowane dla członków zarządów oraz managerów spółek kapitałowych w celu przedstawienia środowiska prawnego, w jakim działają firmy oraz spółki kapitałowe.

Szkolenia prowadzone przez wysoko kwalifikowanych adwokatów z wieloletnim doświadczeniem, a mianowicie adw. Wojciecha Brochwicza, adw. Marcina Królewskiego oraz adw. Macieja Mackiewicza.

Podstawowe zagadnienia:

Prawo karne – część ogólna

 • Prawo karne materialne a postępowanie karne
 • Kodeks karny – część ogólna i część szczególna
 • Formy stadialne i zjawiskowe popełnienia przestępstwa
 • Katalog kar i środków karnych
 • Instrumenty oddziaływania finansowego, w tym tzw. konfiskata rozszerzona

Prawo karne – część szczególna

 • 229 – łapownictwo czynne
 • 230, art. 230 a – płatna protekcja
 • 231 – przekroczenie uprawnień
 • 258 – zorganizowana grupa przestępcza
 • 270, art. 270 a – fałsz materialny, fałsz materialny faktury
 • 271, art. 271 a – fałsz intelektualny, fałsz intelektualny faktury
 • 276 – zniszczenie dokumentu
 • 284 – przywłaszczenie
 • 286 – oszustwo
 • 296 – nadużycie zaufania
 • 296 a – łapownictwo managerskie
 • 297 – oszustwo kredytowe
 • 299 – pranie brudnych pieniędzy
 • 300 – niezaspokojenie roszczeń wierzyciela
 • 303 – prowadzenie nierzetelnej dokumentacji
 • 305 – zakłócanie przetargu publicznego
 • 306 – usuwanie oznaczeń produktu

Postępowanie karne

 • Postępowanie przygotowawcze (w sprawie i przeciwko)
 • Postępowanie sprawdzające, śledztwo, dochodzenie
 • Role procesowe:
  – świadek, podejrzany, oskarżony, pełnomocnik świadka, obrońca, prokurator
 • Zatrzymanie
 • Przeszukanie w domu i miejscu pracy, zatrzymanie rzeczy, żądanie wydania rzeczy
 • Przesłuchanie, zawiadomienie obrońcy, postanowienie o przedstawieniu zarzutów, odmowa złożenia wyjaśnień
 • Środki zapobiegawcze (tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, poręczenie społeczne i indywidulane, dozór policji, nakazanie powstrzymania się od określonej działalności, zakaz opuszczania kraju, zatrzymanie paszportu)
 • Praktyczne aspekty stosowania tymczasowego aresztowania
 • Dobrowolne poddanie się karze
 • Proces

Spółka jako pokrzywdzony

 • Status pokrzywdzonego
 • Uprawnienia procesowe
 • Oskarżyciel posiłkowy

Kontrola korespondencji – telekomunikacja

 • Zakres danych, kontrola operacyjna i procesowa
 • Zapytania o dane telekomunikacyjne

Nowe regulacje. Projekty legislacyjne

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary

 • Brak należytej staranności w wyborze
 • Organizacja wewnętrznych systemów antykorupcyjnych

Projekt ustawy o jawności życia publicznego

 • Zasady i tryb prowadzenia działalności, której celem jest wywarcie wpływu
  na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa
 • Instytucja „sygnalisty”

Tajemnice w biznesie. Ochrona konkurencji.

Szpiegostwo gospodarcze

 • Rozpytanie, wywiad środowiskowy, działania operacyjne
 • Prowokacja
 • „trudne sytuacje”