9:00 - 17:00

Godziny Otwarcia

22 212-54-54

Kontakt

Facebook

LinkedIn

Blog

PRAWO CYWILNE

Doradzamy w zakresie transakcji handlowych, przygotowujemy ekspertyzy i opinie prawne. Opracowujemy i negocjujemy projekty umów oraz sprawujemy nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem. Zapewniamy naszym Klientom doradztwo i reprezentację przed sądami oraz innymi organami wymiaru sprawiedliwości i administracji państwowej.

 

 

PRAWO KARNE

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach karnych i karnych skarbowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podejmujemy się obrony oraz reprezentacji w postępowaniu przygotowawczym i jurysdykcyjnym, przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości wszystkich instancji, nie wyłączając Sądu Najwyższego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

 

 

PRAWO HANDLOWE

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa korporacyjnego, między innymi bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, przekształceniami spółek, obsługą spraw związanych z organami spółek, tworzeniem struktury własnościowej oraz ładu korporacyjnego, rejestracją spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym. Doradzamy również w zakresie przejęć, fuzji, konsolidacji oraz likwidacji spółek kapitałowych.

 

 

PRAWO FARMACEUTYCZNE

Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentacji i doradzaniu podmiotom działającym na rynku farmaceutycznym. Podejmujemy działania między innymi w kwestiach dotyczących wprowadzania i reklamy nowych produktów leczniczych, uzyskiwania oraz wykonywania pozwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych oraz aptek ogólnodostępnych.

 

 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Na tym polu podejmujemy się reprezentacji podmiotów krajowych i zagranicznych ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, występujących zarówno w roli zamawiających, jak i oferentów. Sporządzamy ekspertyzy prawne dotyczące stosowania trybu zamówień publicznych oraz przygotowujemy dokumenty ofertowe, protesty, odwołania oraz skargi na wyroki zespołu arbitrów. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż wielokrotnie podejmowaliśmy się z powodzeniem renegocjacji umów zawartych w trybie zamówienia publicznego.

 

 

OBRÓT SPECJALNY

Posiadamy niezbędne kwalifikacje do doradzania Klientom na tym szczególnym, ściśle reglamentowanym polu działalności gospodarczej. Reprezentujemy podmioty zajmujące się obrotem specjalnym, między innymi w kwestiach związanych z uzyskiwaniem i wykonywaniem koncesji na wytwarzanie oraz obrót bronią i amunicją, na tranzyt przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Doradzamy także w sprawach indywidualnych zezwoleń na eksport broni, amunicji lub materiałów o specjalnym przeznaczeniu.

 

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Korzystając ze szczególnych, unikalnych kwalifikacji świadczymy doradztwo w zakresie audytów organizacyjno – prawnych, audytów bezpieczeństwa oraz koordynujemy działania restrukturyzacyjne i naprawcze.

 

 

PRAWO BUDOWLANE

Reprezentując firmy z branży deweloperskiej oraz budownictwa dróg i mostów zdobyliśmy doświadczenie w procesach inwestycyjnych. Zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę prawną w zakresie badania stanu prawnego nieruchomości, uzyskania tytułów prawnych do nieruchomości, uzyskania niezbędnych zezwoleń oraz wykonywania nadzoru inwestorskiego.

 

 

PRYWATYZACJA I RESTRUKTURYZACJA

Podejmujemy się doradztwa w zakresie prywatyzacji mienia państwowego, jak również innych rodzajów zmian stosunków właścicielskich. Doradzamy w tworzeniu spółek z udziałem kapitału zagranicznego.

 

 

PRAWO BANKOWE

Wielokrotnie świadczyliśmy doradztwo prawne na rzecz największych banków i instytucji finansowych w kwestiach związanych z prowadzeniem działalności bankowej oraz tworzeniem i organizacją banków. Reprezentowaliśmy czołowe banki i instytucje finansowe działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w istotnych sporach sądowych.

 

 

RYNKI KAPITAŁOWE

Wykorzystując doświadczenie we współtworzeniu aktów prawnych dotyczących rynku kapitałowego wspieramy spółki kapitałowe wchodzące na Giełdę Papierów Wartościowych oraz podmioty wykonujące bieżące obowiązki inwestorskie w spółkach publicznych. Reprezentujemy naszych klientów przed instytucjami nadzoru rynków kapitałowych oraz doradzamy w zakresie fuzji i przejęć notowanych spółek.

 

 

PRAWO UPADŁOŚCIOWE ORAZ NAPRAWCZE

Posiadamy doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów, których sytuacja finansowa zmusiła do ogłoszenia upadłości lub wdrażania procesów naprawczych. W celu ochrony interesów upadłych spółek lub wierzycieli zapewniamy wsparcie w całym procesie upadłościowym.

 

 

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Świadczymy pomoc prawną wielu przedsiębiorstwom, których działalność może wywierać znaczący wpływ na środowisko naturalne (m. in. firmy z branży farmaceutycznej, zbrojeniowej i paliwowej). Zajmujemy się identyfikowaniem potencjalnych zagrożeń związanych z planowanymi przedsięwzięciami, oceną skutków wpływu działalności prowadzonej przez Klientów na środowisko oraz monitorowaniem obowiązków związanych z prowadzeniem tej działalności, w szczególności w zakresie uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych. Badamy również możliwości pozyskiwania środków pieniężnych na inwestycje związane z ochroną środowiska.

 

 

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

Posiadamy praktykę w zakresie sporządzania na zlecenie podmiotów gospodarczych jak również konstytucyjnych organów administracji państwowej, analiz prawnych w zakresie obowiązku stosowania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Zajmujemy się również doradztwem
w zakresie tworzenia i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz obiegiem dokumentów stanowiących informacje niejawne.

 

 

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

Dostrzegając wagę i wpływ przepisów unijnych na krajowy porządek prawny oraz na obrót zagraniczny świadczymy doradztwo w zakresie interpretacji prawa europejskiego. Szczególny nacisk kładziemy na monitorowanie zmian zachodzących w tej dynamicznej gałęzi prawa.

Skorzystaj z usług prawnych  – skontaktuj się drogą mailową lub telefonicznie.